متابولیسم
25 خرداد

مهم ترین ماده مغذی درگیر در متابولیسم انرژی

مهم ترین ماده مغذی درگیر در متابولیسم انرژی

در متابولیسم بدن کربوهیدرات ها مهم ترین ماده مغذی درگیر است که هنگام فعالیت ورزشی متوسط تا شدید استفاده می شود.

اگرچه مولکول های کربوهیدرات گوناگونی وجود دارد،

اما گلوکز، کربوهیدرات مطلوب متابولیسم در عضله اسکلتی، کبد و بافت چربی است.

گلیکوژن دارای یک هسته پروتئینی است که زنجیره های مولکولی های گلوکز به آن متصل می شوند و منبع اصلی گلوکز در بدن است.

یک گرم چربی ۹ کالری انرژی تولید می‌کند. در مقابل یک گرم کربوهیدرات یا یک گرم پروتئین تنها ۴ کالری انرژی تولید می‌کند.

زنجیره های گلوکز از خود انشعاباتی به وجود می آورند و به ساختار بزرگی منجر می شوند که دو انتهای آن ها حاوی زنجیره های پلیمری گلوکز است

که رو به محیط داخل سلولی قرار گرفته اند.

در مطالعه میکروسکوپی الکترونی عضله اسکلتی ، مولکول های گلیکوژن ساختارهای مدور تیره رنگی به نظر می رسند.

که در سراسر سیتوزول پراکنده اند و به همین دلیل به آن ها دانه ریز گلیکوژن می گویند.

سوخت و ساز بدن یا متابولیسم فرایندی بیوشیمیایی است که در بدن هر موجود زنده‌ای برای ادامه‌ی حیات رخ می‌دهد.

بالا یا پایین رفتن نرخ متابولیسم یا همان سوخت و ساز بدن روی کاهش یاافزایش وزن اثر مستقیم دارد.

 

تهیه و تنظیم:تن آزما

 

در ادامه بخوانید:آیا شما از مصرف کربوهیدرات عصر می ترسید؟

دیدگاه خود را بنویسید

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.