بهترین حرکت برای حجیم شدن عضلات جلو بازو

نویسنده : admin

1

زمان مطالعه : دقیقه
نکاتی با آقا و خانم تن آزما

29Jul2020|07: 20

حجیم شدن عضلات جلو بازو

بهترین حرکت برای حجیم شدن عضلات جلو بازو

در یک مطالعه در سال ۲۰۱۸ ، درگیری عضلات دو سر بازو و زِبَرزندی ( ماهیچه ساعد ) در سه نوع حرکت

جلو بازو دمبل ،هالتر معمولی و هالتر EZ بررسی شد.

در این مطالعه تعدادی از ورزشکارها هر حرکت را ۱۰ تکرار ، بصورت درونگرا و برونگرا با ۶۵% از یک تکرار بیشینه انجام دادند .

همچنین آنها این حرکات را ایستاده و هر 3 ثانیه یک بار انجام دادند .

گروهی از افراد نیز مامور کنترل تقلب کردن ورزشکارها و کمک نگرفتن آنها از عضلات بالاتنه یا زانو بودند .

درگیری عضلات

مشخص شد که درگیری عضلات دوسر بازویی و ساعد در حرکات جلو بازو با هالتر معمولی و EZ بسیار بیشتر از جلو بازو با دمبل است

و در ضمن درگیری عضلات ذکر شده در حرکت جلو بازو با هالتر معمولی به میزان اندکی ، کمتر از هالتر EZ می‌باشد.

 نتیجه گیری کلی

درکل درگیری عضلات در فاز درون گرای حرکت ( دامنه مثبت حرکت ) نسبت به فاز برون گرا ( دامنه منفی حرکت ) بیشتر می‌باشد .

همچنین در حرکت جلو بازو با هالتر EZ ، بواسطه نوع گرفتن هالتر ، درگیری عضلات جلو بازو و ساعد بیشتر است.

فاز برون گرا حرکت درگیری عضله دو سر جلو بازو در حرکات جلو بازو با هالتر معمولی و EZ از جلو بازو با دمبل بیشتر بوده و

همچنین درگیری عضلات ساعد فقط در حرکت هالتر EZ بسیار بیشتر است.

  حرف آخر

توجه شود که حرکات جلو بازو با هالتر معمولی و EZ تفاوت‌های بسیار کمی دارند ،

فقط ملاک انتخاب شما از بین دو حرکت ، راحت تر بودن شماست

درکل اگر میخواهید عضلات جلو بازو و ساعد حجیم تری داشته باشید ،

حرکت جلو بازو با هالتر EZ را در اولویت قرار دهید.

 

تهیه و تنظیم:تن آزما

 

در ادامه بخوانید:پرس سینه دمبل یا پرس سینه هالتر؟


برای دریافت برنامه تمرینی و غذایی وارد لینک زیر شوید
سامانه هوشمند تن آزما

Your email address will not be published. Required fields are marked *