تجسم ذهنی اسکوات

نویسنده : admin

1

زمان مطالعه : دقیقه
نکاتی با آقا و خانم تن آزما

29Jul2020|13: 10

تجسم ذهنی اسکوات

تجسم ذهنی اسکوات

هنگامی که صحبت از حرکت اسکوات با هالتر آزاد در میان باشد ، نکته کلیدی این است که در طول حرکت  توزیع بار بصورت مساوی را حفظ کنیم ،

با این کار عضلات  مورد نظر درگیر شده و همچنین ایمنی حرکت افزایش میابد.‌

اما چگونه می‌توانیم در طول اجرای حرکت، توزیع بار بصورت مساوی را حفظ کنیم؟

بهتر است پاسخ این سوال را اینطور بدیم

اساسا اگر ما تصور کنیم در حرکت اسکوات راستای هالتر یک خط مستقیم رو به پایین ترسیم کردیم ،

این خط باید بصورت کاملا قائم ، پاها را به دو قسمت مساوی تقسیم کند.‌

تجسم ذهنی اسکوات

تجسم ذهنی اسکوات

طبق تصویر ، اگر ما طنابی را به لگن و زانو ببندیم و دو نفر نیز مامور کشیدن طناب به سمت مخالف یکدیگر باشند ،

باید هر دو طرف با نیروی مساوی طناب را بکشند ، تا بار بصورت مساوی توزیع شود.

برطبق تجربیات بهترین عضله‌سازی را تجربه خواهید کرد که ( ارتباط عضله-ذهن ) برقرار شود .

لازم است که در حین انجام تمرین، عضله درگیر را در ذهنتان تجسم کنید.

 

تهیه و تنظیم:تن آزما

 

در ادامه بخوانید: تشبیه لگن به سطل آب در حرکت اسکوات


برای دریافت برنامه تمرینی و غذایی وارد لینک زیر شوید
سامانه هوشمند تن آزما

Your email address will not be published. Required fields are marked *