اثر تمرین روی فشار خون

نویسنده : admin

1

زمان مطالعه : دقیقه
بهداشت و سلامت علم تمرین مقالات

14Jun2020|05: 07

اثر تمرین روی فشار خون

اثر تمرین روی فشار خون

در بررسی های جدید مطالب مربوط به اثر تمرین روی فشار خون نتایج ذیل قابل توجه بوده است.

1. در ارزیابی های مربوط به بیماری های همه گیر، مردانی که دارای مشاغل فعالی بوده، نسبت به مردان غیر فعال، فشار خون سیستولی و دیاستولی کمتری داشته اند.

2. در مقایسه با افراد غیر آماده، افراد دارای آمادگی جسمانی ( که توسط دوچرخه کارسنج مشخص شده بود) دارای فشارخون سیستولی و دیاستولی کمتری بودند

3. دو تحقیق نشانگر کاهش فشار خون سیستولی و دیاستولی پس از شرکت در برنامه تمرین از نوع راه رفتن-دویدن بوده اند.

در یکی از این تحقیقات، آزمودنی ها دارای عوامل تهدید کننده مرکب سکته قلبی کرونر، از جمله، فشار خون بوده اند.

4. در یک تحقیق افراد پرفشار خون پس از شرکت در یک برنامه تمرین ایزومتریک برای مدت 5 تا 8 هفته فشارخون را کاهش داده اند.

5. در دو تحقیق گزارش شده که فشار خون بیماران کرونری خلفی که دارای فشار خون حد بالایی بوده اند در نتیجه تمرینات هوازی پس از 3 تا 8 ماه بهبودی حاصل شده، در حالی که در گروه کنترل بهبودی بدست نیامده است.

6. همان گونه که انتظار می رود، اثرات تمرین روی فشارخون سیستولی و دیاستولی آزمودنی های پرفشار خون بیش از کسانی است که دارای فشار خون طبیعی می باشند.

7. یکی از محققین چنین نتیجه گیری نموده که برتری فیزیولوژیکی همراه با کاهش فشار خون توسط تمرین در جوامع پرفشار جهت ترغیب برنامه ریزان در گنجاندن تمرین در برنامه های درمانی که برای این ناراحتی طرح ریزی شده کفایت می کند.

 

تهیه و تنظیم:تن آزما

 

در ادامه بخوانید: شیک پروتئین وی با شیر یا آب ؟

Your email address will not be published. Required fields are marked *