استعداد ورزشی
25 خرداد

استعداد حرکتی ورزشی

استعداد ورزشی     استعداد ورزشی یک بعدی و چند بعدی استعداد ورزشی به اندازه توانایی سریع دویدن روي یک مسیر مستقیم، باریک و محدود، و بـه انـدازه توانایی بازي در پشت مدافع در ورزشهاي گروهی وسیع و گسترده است. مایکل جانسون که قهرمـان دوي سرعت المپیک است. بالاترین حد استعداد ورزشی را به نمایش […]