سپهر حاجی قربانی
۳۱ اردیبهشت

حضور جناب آقای سپهر حاجی قربانی

حضور جناب آقای سپهر حاجی قربانی در تن آزما جناب آقای سپهر حاجی قربانی قهرمان جهانی رشته فیزیک هستند و حضور ایشان باعث افتخار کلینیک تن آزما بود