20 مه

آنالیز ترکیب بدنی کارکنان شرکت مپنا

ترکیب سنجی با استفاده از دستگاه بادی کامپوزیشن صورت میگیرد و اطلاعاتی همچون: ‎ وزن ‎ اندازه گیری چربی قسمت های مختلف بدن ‎ اندازه گیری بخش بخش قسمت های بدون چربی ‎میزان کل آب بدن (داخل سلولی و خارج سلولی) ‎توده چربی بدن ‎توده عضلات اسکلتی ‎نسبت دور کمر به باسن ‎کنترل چربی و […]

20 مه

برگزاری همایش سبک زندگی سالم

همایش در شرکت مپنا این همایش با همکاری بخش آموزش شرکت مپنا و سخنرانی در زمینه های پزشکی، علوم تغذیه و سلامت و آسیب شناسی در سالن اصلی آن شرکت برگزار شد.