برچسب: اسکوات هالتر

تجسم ذهنی اسکوات

تجسم ذهنی اسکوات

تجسم ذهنی اسکوات

هنگامی که صحبت از حرکت اسکوات با هالتر آزاد در میان باشد ، نکته کلیدی این است که در طول حرکت  توزیع بار بصورت مساوی را حفظ کنیم ،

بیشتر بخوانید »