کوفتگی عضلانی
25 خرداد

کوفتگی عضلانی

کوفتگی عضلانی کوفتگی عضلانی ، یک تجربۀ معمول و شایع پس از انجام فعالیت هاي جسمانی است که با احساس درد، گزارش هاي موجود حاکی از این مطلب است که غالبا سفتی، ضعف و اسپاسم در عضلات درگیر همراه است. بروز کوفتگی پس از انجام فعالیت هاي سنگین و غیر معمول که همراه با انقباض […]