در حال بارگیری...
حجیم شدن عضلات جلو بازو
08 مرداد

بهترین حرکت برای حجیم شدن عضلات جلو بازو

بهترین حرکت برای حجیم شدن عضلات جلو بازو

در یک مطالعه در سال ۲۰۱۸ ، درگیری عضلات دو سر بازو و زِبَرزندی ( ماهیچه ساعد ) در سه نوع حرکت

جلو بازو دمبل ،

هالتر معمولی و

هالتر EZ

بررسی شد.

در این مطالعه تعدادی از ورزشکارها هر حرکت را ۱۰ تکرار ، بصورت درونگرا و برونگرا با ۶۵% از یک تکرار بیشینه انجام دادند .

همچنین آنها این حرکات را ایستاده و هر 3 ثانیه یک بار انجام دادند .

گروهی از افراد نیز مامور کنترل تقلب کردن ورزشکارها و کمک نگرفتن آنها از عضلات بالاتنه یا زانو بودند .

درگیری عضلات

مشخص شد که درگیری عضلات دوسر بازویی و ساعد در حرکات جلو بازو با هالتر معمولی و EZ بسیار بیشتر از جلو بازو با دمبل است

و در ضمن درگیری عضلات ذکر شده در حرکت جلو بازو با هالتر معمولی به میزان اندکی ، کمتر از هالتر EZ می‌باشد.

 نتیجه گیری کلی

درکل درگیری عضلات در فاز درون گرای حرکت ( دامنه مثبت حرکت ) نسبت به فاز برون گرا ( دامنه منفی حرکت ) بیشتر می‌باشد .

همچنین در حرکت جلو بازو با هالتر EZ ، بواسطه نوع گرفتن هالتر ، درگیری عضلات جلو بازو و ساعد بیشتر است.

فاز برون گرا حرکت

درگیری عضله دو سر جلو بازو در حرکات جلو بازو با هالتر معمولی و EZ از جلو بازو با دمبل بیشتر بوده و

همچنین درگیری عضلات ساعد فقط در حرکت هالتر EZ بسیار بیشتر است.

  حرف آخر

توجه شود که حرکات جلو بازو با هالتر معمولی و EZ تفاوت‌های بسیار کمی دارند ،

فقط ملاک انتخاب شما از بین دو حرکت ، راحت تر بودن شماست

درکل اگر میخواهید عضلات جلو بازو و ساعد حجیم تری داشته باشید ،

حرکت جلو بازو با هالتر EZ را در اولویت قرار دهید.

 

تهیه و تنظیم:تن آزما

 

در ادامه بخوانید:پرس سینه دمبل یا پرس سینه هالتر؟


برای دریافت برنامه تمرینی و غذایی وارد لینک زیر شوید
سامانه هوشمند تن آزما

دیدگاه خود را بنویسید

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.