در حال بارگیری...
25 خرداد

مهم ترین ماده مغذی درگیر در متابولیسم انرژی

مهم ترین ماده مغذی درگیر در متابولیسم انرژی

کربوهیدرات ها مهم ترین ماده مغذی درگیر در متابولیسم است که هنگام فعالیت ورزشی متوسط تا شدید استفاده می شود.

اگرچه مولکول های کربوهیدرات گوناگونی وجود دارد، اما گلوکز، کربوهیدرات مطلوب متابولیسم در عضله اسکلتی، کبد و بافت چربی است.

گلیکوژن دارای یک هسته پروتئینی است که زنجیره های مولکولی های گلوکز به آن متصل می شوند.

زنجیره های گلوکز از خود انشعاباتی به وجود می آورند و به ساختار بزرگی منجر می شوند که دو انتهای آن ها حاوی زنجیره های پلیمری گلوکز است که رو به محیط داخل سلولی قرار گرفته اند.

در مطالعه میکروسکوپی الکترونی عضله اسکلتی ، مولکول های گلیکوژن ساختارهای مدور تیره رنگی به نظر می رسند که در سراسر سیتوزول پراکنده اند و به همین دلیل به آن ها دانه ریز گلیکوژن می گویند.

تهیه و تنظیم:تن آزما

برای دریافت برنامه تمرینی و غذایی وارد لینک زیر شوید
سامانه هوشمند تن آزما

دیدگاه خود را بنویسید