در حال بارگیری...
25 خرداد

برگزاری همایش پیشگیری از بیماری های گوارشی، خود مراقبتی و سبک زندگی سالم

حضور تیم تن آزما در شرکت مپنا و برگزاری همایش

آنالیز ترکیب بدنی کارکنان شرکت مپنا
ترکیب سنجی با استفاده از دستگاه بادی کامپوزیشن صورت میگیرد و اطلاعاتی همچون‎
وزن‎
اندازه گیری چربی قسمت های مختلف بدن‎
اندازه گیری بخش بخش قسمت های بدون چربی
‎توده چربی بدن
‎توده عضلات اسکلتی
‎نسبت دور کمر به باسن
‎کنترل چربی و عضله
‎میزان متابولیسم پایه
‎میزان توده بدون چربی
‎امپدانس منطقه ای در کلیه فرکانس ها
‎درصد توده چربی
که متخصص مربوطه نسبت به اطلاعات موجود برنامه اختصاصی به فرد ارایه می دهد

دیدگاه خود را بنویسید