فرم مناسب درحرکت زیربغل سیم کش

نویسنده : admin

1

زمان مطالعه : دقیقه
نکاتی با آقا و خانم تن آزما

14Jun2020|04: 10

زیربغل سیم کش

فرم مناسب در حرکت زیربغل سیم کش

خیلی مشاهده شده که افراد در حرکت زیربغل سیم کش به صورت صاف روی صندلی نشستند.

صاف نشستن باعث می‌شود بجای فشار روی عضلات لت، فشار روی عضلات دلتوئید خلفی و عضلات پشت بیاید.

همچنین با باز گرفتن دست ها بیشتر از عرض شانه ( فشار بیشتری به عضلات گرد بزرگ می آید)

-به جای آن کمی کج شوید، کمی کمرتان را خم کنید، قفسه سینه به بیرون و با آرنج ها سیم را بکشید.

نحوه اجرا به این شکل فشار بیشتری را به عضلات لت شما می آورد و کارآمدتر است.

در هنگام انجام حرکت کشش لت باید تا جایی که می‌توانید صاف بنشینید تا بدنتان بر زمین عمود باشد.

برای تمرین دادن هر طرف عضلات پشت به صورت جداگانه، کشش لت به صورت تک دست از بهترین انتخاب‌هایی است که می‌تواند

در برنامه تمرینی پشت شما قرار بگیرد.

کشش لت از پشت گردن یک حرکت مناسب برای پرورش قسمت های بالایی عضلات پشتی است اما در هنگام اجرای

این حرکت بهره‌گیری از تکنیک درست برای به حداقل رساندن ریسک آسیب بسیار مهم است.

 

تهیه و تنظیم:تن آزما

 

در ادامه بخوانید:در زیربغل سیم کش، دست ها بازتر باشد بهتر است؟

 


برای دریافت برنامه تمرینی و غذایی وارد لینک زیر شوید
سامانه هوشمند تن آزما

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *